چرا بعضیها غمخوار دیگران می شوند؟

چرا بعضیها غمخوار دیگران می شوند؟

چرا بعضیها غمخوار دیگران می شوند؟ چرا بعضیها غمخوار دیگران می شوند؟  در اینجا صحبت از یک همدلی و همدردی عادی با دیگران نیست؛ چرا که این همدلی و همدردی، “درک دیگری” است و برای رشد عاطفی خودمان، برای حمایت عاطفی از دیگران و برای تقویت ارتباط بین فردی لازم است. در این مقاله صحبت …

چرا بعضیها غمخوار دیگران می شوند؟ ادامه »