شخصیت شناسی و تحلیل شخصیت

شما والدین انتقادگر داشتید؟

شما والدین انتقادگر داشتید؟

شما والدین انتقادگر داشتید؟ آیا شما والدین انتقادگر داشتید؟ خب، این مساله مهمی است چون انتقاد مداوم در طی فرایند تربیت می تواند اثرات بلندمدتی بر احساس ارزشمندی شما از خودتان و روابط بین فردی تان داشته باشد. در این مطلب می خواهیم به 14 نشانه ای که می گوید والدین انتقادگر داشتید بپردازیم انتقاد […]

شما والدین انتقادگر داشتید؟ بیشتر بخوانید »

چقدر خودمان را می شناسیم!؟

چقدر خودمان را می شناسیم!؟

چقدر خودمان را می شناسیم!؟ چقدر خودمان را می شناسیم!؟ و چقدر وقت برای این موضوع گذاشته ایم و می گذرایم!؟ شاید برای نگارنده این متن که در نهایت می خواهد در مورد ازدواج و کار صحبت کند پرداختن به دو دوره رشدی، مهم باشد. یکی دوره ای که به کودکی و نوجوانی می گذرد

چقدر خودمان را می شناسیم!؟ بیشتر بخوانید »