چقدر خودمان را می شناسیم!؟

چقدر خودمان را می شناسیم!؟

چقدر خودمان را می شناسیم!؟ چقدر خودمان را می شناسیم!؟ و چقدر وقت برای این موضوع گذاشته ایم و می گذرایم!؟ شاید برای نگارنده این متن که در نهایت می خواهد در مورد ازدواج و کار صحبت کند پرداختن به دو دوره رشدی، مهم باشد. یکی دوره ای که به کودکی و نوجوانی می گذرد …

چقدر خودمان را می شناسیم!؟ ادامه »