4قدم تا زندگی بهتر

4قدم تا زندگی بهتر

4قدم تا زندگی بهتر اگر فکر کنید فقط 4قدم تا زندگی بهتر فاصله دارید، چه حالی پیدا می کنید!؟ باور کنید؛ همش جنگیده اید، که چی؟ این ذهن قوی نیست؛ چون خود را رها نکرده؛ چون خیلی واقعیتها را نپذیرفته، قبلا در مورد مفهوم پذیرش نوشته ام، حتما بخوانید. ذهن متفکر ما یک ابزار فوق …

4قدم تا زندگی بهتر ادامه »