به صدای درون گوش بده

به صدای درون گوش بده

به صدای درون گوش بده صدای درون شاید در هر سنی وجود داشته باشد اما اینکه می گویم به صدای درون گوش بده برای این است که در یک سنی و زمانی این صدا برایت گاهی دردناک تر است! چرا ؟ چه اتفاقی افتاده؟ زمانی که می فهمی باید چطور زندگی می کردی… وقتی رنجهایی …

به صدای درون گوش بده ادامه »